Thursday, February 02, 2023
  • Follow Us On :

CM acts on Nature Connect Complaint


NatConnect Foundation

All authorities jump into action as CM referes our complaint about mangrove destruction to Urban Develpment-2.

माननिय श्री:

धन्यवाद, 

आपला "ईमेल" मुख्यमंत्री कार्यालयास प्राप्त झाला असून तो पुढील कार्यवाहीसाठी नगरविकास-2 विभागास पाठविण्यात आला आहे. 

नोंदणी शाखा,

मुख्यमंत्री कार्यालय.